wp_users, ID, user_nicename,ratio
Vrijspreker

Zeer eenzijdige berichtgeving van de NOS

Ratio | 18-01-2020 | 12:13

De NOS heeft een video gemaakt om uit te leggen waarom met name middeninkomens geen huis meer kunnen kopen. De video van maar liefst 8 minuten negeert de belangrijkste oorzaken. Er is een algehele crisis op de woningmarkt. Waar de middeninkomens ook last van hebben.

Het grootste probleem van de Nederlandse woningmarkt zijn de marktverstorende acties van met name de overheden. Decennia lang waren er nota's ruimtelijke ordening. De eerste verscheen in 1960. De tweede in 1966 bracht ons het slaapsteden beleid (Zoetermeer, Purmerend, Almere....). Tot op de dag van vandaag plukken we daar de zure vruchten van, files en overvolle treinen. De overheid bepaalt hoeveel grond waar mag worden vrijgemaakt voor woningbouw en geeft stelselmatig te weinig grond vrij. Door de overheid wordt kunstmatige schaarste geschapen.

Een ander probleem zijn demografische ontwikkelingen. Zowel de bevolking neemt toe door migratie, als het aantal eenpersoonshuishoudens. De migratie betekent vooral druk aan de onderkant van de woningmarkt, hetgeen betekent dat daar extra inspanningen nodig zijn, die niet vrijgemaakt kunnen worden voor de middeninkomens.

Verder zijn er meerkosten in de vorm van bouwbesluit, en de extra kosten om huizen bijna energieneutraal te bouwen. Deze zogenaamde BENG normering zorgt voor de nodige software problemen, de ingangsdatum voor deze norm is verschoven naar 1 januari 2021. In een vrije markt zou veel sneller een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld in de vorm van tiny houses. Nu zit ik niet te wachten op het wonen in een veredeld tuinhuis, maar als dat wel betaalbaar is, is de keuze snel gemaakt. Verder zouden in een vrije markt minder of geen restricties gelden aan de bewoning van vakantiehuisjes.

De belangrijkste reden achter de sterke stijging van de woningprijzen is de euro. Er zijn economisch gezien 2 Europa's. Noord en Zuid. Met verschillende karakteristieken die verschillend monetair beleid vereisen. De ECB heeft gekozen voor beleid dat door kunstmatige zeer lage rentes de overheden in Zuid Europa redt. Dit beleid heeft neveneffecten. Het blaast de Nederlandse huizenmarkt op en het ondermijnt het Nederlandse pensioenstelsel. En het zorgt voor economische spanningen in Zuid Europa waar een cyclus van devaluaties niet langer het bedrijfsleven kan redden. Terug naar de Nederlandse woningmarkt, dit bijna gratis geld zorgt ervoor dat degenen die het nodige eigen vermogen hebben, of ouders die hun kinderen willen helpen, heel goedkoop kunnen lenen.

De door de Nederlandse overheden kunstmatig geschapen schaarste, gecombineerd met extra vraag door een instroom aan migranten, en een toename aan eenpersoons huishoudens geeft een enorme druk op de woningmarkt. Een druk die door de bijna gratis geld politiek van de ECB resulteert in exploderende huizenprijzen.

Dit is niet wat de NOS U vertelt. Ze negeren de algehele woningcrisis en vertellen een zeer gebrekkig verhaal. Schuldig zijn de projectontwikkelaars die liever dure huizen bouwen omdat ze daar meer winst op kunnen maken. En het zijn de woningbouw coöperaties die maar 3 procent van hun te bouwen woningen voor de middeninkomens bouwen. De gemeenten zijn aan zet. De meeste grote gemeentes hebben specifiek beleid voor de middeninkomens zoals het bevriezen van de huur. De rijksoverheid biedt gemeentes 250 mln per jaar om huisvesting voor middeninkomens te regelen.

Dat zijn volgens de NOS oplossingen. Niet een terugtredende overheid die veel meer grond vrijgeeft voor woningbouw. Niet een Nexit of een neuro. En zeker niet een migratiestop.

https://www.youtube.com/watch?v=0YLMBV1rZ6A

Het niet gevoerde debat over 359 miljard

Ratio | 17-01-2020 | 09:00

Met dank aan Bas. Deutsche Bank (2), speelbal van miljardairs en terreurverspreiders: Arno Wellens: 'Van wie is Deutsche Bank eigenlijk? Van tante Helga uit Düsseldorf? Nee. De grootste aandeelhouder is de emir van Qatar en verder zijn er wat vooral Amerikaanse miljardairs. De Europese bankenunie komt neer op het redden van dit soort vehikels en daar moesten we nog maar eens heel goed over nadenken. 'Europese solidariteit' komt vooral neer op omgekeerde solidariteit.'

De Deutsche Bank is net als de Commerzbank eigenlijk failliet. 359 miljard aan activa op de balans van het balanstotaal van 1350 miljard (Deutsche Bank) heeft een waarde lager dan de boekwaarde. Er is 70 miljard eigen vermogen. Stel dat de echte waarde van deze 359 miljard dubieuze activa 180 miljard is, dan is het eigen vermogen negatief. En wel 110 miljard negatief.

De Deutsche Bank is too big to fail. Angela Merkel is om. Er moet een Europese bankunie komen. Dit betekent dat andere landen meebetalen aan de problematiek van de Deutsche Bank. En de Commerzbank. En andere Duitse banken. Waar Nederland orde op zaken heeft gesteld op eigen kosten, mogen we straks de Duitse banken redden. En meebetalen aan Italiaanse, Spaanse en Franse banken. Misplaatste solidariteit. En als bonus redden we daarmee de investeringen van deels foute miljardairs.

De video duurt een uur. Ik heb het noch op lange video's noch op doemdenken. Maar dit is een video die het bekijken waard is. En met betrekking tot de doemdenken component. We gaan heus niet ten onder, maar de euro kost heel veel geld. Niet alleen zijn de hoge huizenprijzen in ons land een gevolg van de acties om de euro te redden, dit geldt ook voor de uitholling van de pensioenen. De negatieve rente is een gevolg van manipulaties die iedere Nederlander raken. Iedere Nederlandse spaarder benadelen, iedere huurder. Iedere koper van onroerend goed. Slechts de bezitters van onroerend goed en aandelen, die door een kunstmatige boom gevoed worden, zijn de tijdelijke profiteurs in Nederland. Maar de grote vermogens overheveling gaat naar de zuidelijke lidstaten. Die niet hoeven te saneren. En de Duitsers die anders dan de Nederlanders hun banksector niet hebben gesaneerd. En die hopen dat Nederland mee gaat betalen aan het redden van de Duitse banksector. Afijn. Arno Wellens kan het allemaal veel beter uitleggen dan ik. Als U dit weekend wat tijd heeft, overweeg dan naar deze video te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=1apabwXknCE

NB: de eerste video in deze serie is in dit artikel behandeld, en kan hier benaderd worden.

Hoe postmodernistisch subjectivisme de kunst ondermijnt

Ratio | 16-01-2020 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=lNI07egoefc

Postmodernistisch gedreven subjectivisme is de nagel aan de doodskist van de menselijke vooruitgang. Er zijn objectieve standaarden. Er is een waarheid. Ook in kunst. Niet iedereen hoeft de complexiteit van een klassieke symfonie te waarderen. Maar het valt niet te ontkennen dat er een grote kloof is tussen een symfonie en een carnavalskraker. De symfonie vergt veel meer van de toehoorder dan de carnavalskraker, die het vooral goed doet bij aangeschoten publiek. Nog veel lager staat de atonale muziek. Die het goed doet bij subsidieverstrekkers.

Zo is het ook met de andere kunsten. De culturele hoogtepunten van het verleden worden verworpen. Ingeblikte poep van een kunstenaar verdringt hoogtepunten uit het verleden als de geboorte van Venus. Of het vlot van Medusa.

attributie foto blikje met poep: By Jens Cederskjold, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52830146

Iran air vlucht 655 vs PS752

Ratio | 11-01-2020 | 13:22

Het is nu duidelijk, vlucht PS752 is neergehaald door Iran. Ruim 30 jaar geleden heeft het Amerikaanse marineschip USS Vincennes vlucht IR655 neergehaald. Met 290 dodelijke slachtoffers ten gevolge. De gehele bemanning van dit marineschip kreeg na de inzet een medaille. De Verenigde Staten hebben tot op de dag van vandaag geen excuses aangeboden voor het neerhalen van deze lijnvlucht. Hoe gaat Iran met deze nieuwe tragedie om? Geven ze ook medailles weg en weigeren ze excuses?

Dit zijn reacties van de Iraanse president:

https://twitter.com/HassanRouhani/status/1215856679423823872

Ik constateer dat Iran heel wat sneller komt met iets wat op excuses lijkt dan de Verenigde Staten. En dat de daders van deze aanslag mogelijk zelfs vervolgd gaan worden. In plaats van dat ze medailles krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=7NqkK5FcKSI

Ik ben overigens benieuwd welke landen om primaire radarbeelden gaan vragen. De Oekraïne, Rusland of ook de Verenigde Staten? Hoe hypocriet gaat het worden?

Tot zover de vergelijking over deze vluchten. Het bredere kader:

Voor de goede orde. Ik ben geen voorstander van het Iraanse bewind. In het westen snappen we maar weinig van de situatie in het midden oosten. Ik ben hier een beetje de weg kwijt. Eerst steunde het westen Saddam Hussein in de oorlog tegen Iran. Daarna heeft het westen juist 2 oorlogen tegen Saddam Hussein gevoerd. Het (waarschijnlijk onbedoelde) resultaat van die oorlogen is dat Iran grote invloed heeft gekregen in Irak. Irak mocht niet werken aan massa vernietigingswapens. Pakistan mocht dat wel en heeft intussen zelfs nucleaire wapens. Iran mag dat weer niet.

Lees ook eens all the sjah's men, en lees je in over de term blowback. Het hele cynische aan dit verhaal is dat acties van de CIA begin jaren 50 van de vorige eeuw, en de daarop volgende Amerikaanse interventies in het midden oosten, uiteindelijk resulteren in een Iran geregeerd door anti Amerikaanse machthebbers, met een grote invloed in het Midden Oosten. Een Iran dat zelfs een proxy oorlog sponsort met Israël.

NB: de video is niet geheel correct en volledig. Het laat de Clipper Maid of the Seas in het openingsshot zien, en dat is het vliegtuig dat is neergestort bij Lockerbie. Een heel ander vliegtuig dan de IR655. Bovendien hebben de Verenigde Staten geen verantwoordelijkheid aanvaard voor het neerhalen van IR655, maar ze hebben wel miljoenen betaald aan nabestaanden.

Gastarbeiders voor sociale wetgeving geen drukkende last (1 oktober 1968)

Ratio | 11-01-2020 | 01:00

Het Vrije Volk, 1 oktober 1968: Nederland zou Indonesische, Surinaamse en Antilliaanse arbeidskrachten kunnen aantrekken als goede vorm van ontwikkelingshulp.... Verreweg de meeste gastarbeiders keren na twee of drie jaar naar hun vaderland terug, toegerust met vakkennis en ervaring en dat is voor die landen van grote betekenis.

Voorts is sociaal, van belang, dat de gezinnen van de gastarbeiders profiteren van de sociale zekerheid, die de gastarbeiders hier vinden. De heer Verwey bestreed de veel verbreide mening, dat de gastarbeider voor de sociale verzekering „een duur paardje" is. De Marokkaan, Turk, Italiaan, Spanjaard betaalt zijn sociale premies, zo bij voorbeeld voor de a.o.w. en a.w.w., resp. 9.15 pet. en 1.45 pct van het loon, ofwel ƒ 14,65 per week. Voor 43.000 van deze arbeidskrachten is dat per jaar ƒ32.7 miljoen. Praktisch nooit staat daar een uitkering tegenover en het is niet te verwachten, dat er over 30 of 40 jaar, als deze arbeiders aan de jaren toe zijn, zij die uitkering zullen opeisen.

Niemand weet echter, hoe over enkele tientallen jaren in die landen de sociale zekerheid er zal uitzien. Nederland moet er wel rekening mee houden, dat de hier ontstane sociale rechten van deze arbeiders te zijner tijd geldend kunnen worden gemaakt. Ook dan zal, naar de heer Verwey aanneemt, slechts een gering deel van de ingehouden premiegelden worden opgeëist.

Wat de kinderbijslagen betreft, denkt men in Nederland met die buitenlandse arbeidskrachten, ook duur uit te zijn! Die gedachte is onjuist. De heer Verwey voerde aan: de Raad van Arbeid heeft in het eerste kwartaal van 1968 aan 2236 mediterrane arbeiders maar voor 2.3 kinderen bijslag betaald, aan 113.243 Nederlandse arbeiders voor 2,2 kind per arbeider, een nauwelijks noemenswaard verschil. ... Zijn conclusie was: buitenlandse arbeidskrachten zijn voor de sociale wetgeving bepaald geen drukkende last.

Einde aanhaling krantenartikel.

Zelden zo'n foute voorspelling gezien. De gastarbeiders gingen niet weg, de gastarbeiders en hun kinderen zijn zelfs nog in de derde generatie oververtegenwoordigd in sociale zekerheid. En criminaliteit.

Ik plaats dit artikel niet met de bedoeling zout in wonden van een door migratie verdeelde natie te strooien. Ik schrijf dit om u waar te schuwen voor al die deskundigen die het beter weten dan u. Gastarbeiders die terug zouden keren, Y2k, zure regen, de klimaat hysterie. Ze hebben 1 ding gemeen. Ze werden en worden allemaal ondersteund door zogenaamde deskundigen.

Bron.

Link naar de pagina (lees ook het artikel over prinses Irene en de "Biafraantjes".

Link naar artikel

Attributie: "Gastarbeiders voor sociale wetgeving geen drukkende last". "Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad". Rotterdam, 1968/10/01 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 21-12-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010956723:mpeg21😜003

Lincoln spreekt

Ratio | 09-01-2020 | 01:00

De klassenstrijd van Marx in een nieuw jasje

Ratio | 09-01-2020 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=LquIQisaZFU

Jordan Peterson legt uit dat de huidige universiteiten niet van het individu uitgaan maar van de groep. Dat alle waarheden volgens hen subjectief zijn. Behalve de waarheden van de professoren. Die anti kapitalistisch zijn, die gelijkheid in uitkomsten als hoogste goed zien. De een individu niet beoordelen op inspanning of talent. Maar een individu slechts zien als lid van een groep. Een groep die naar het idee van de klassenstrijd van Marx ofwel wordt onderdrukt ofwel de onderdrukker is. In hun wereld zal er altijd discriminatie zijn. En moet de overheid altijd ingrijpen om gelijkheid af te dwingen. Argumenten doen er niet toe. Vrijheid van meningsuiting moet de onderdrukker worden ontzegd. Dialoog is zinloos. Kritisch denken een verspilling van tijd. De onderdrukten moeten hun rechten halen. Een academische vorming in een post modernistische wereld waarin waarheid subjectief is bestaat uit het vormen van een politiek correct kader. Waarin de onderdrukkende klasse zich moet schamen. En niets goeds kan doen. Er is slechts vrijheid in collectivisme.

Dit klinkt allemaal leuk, lekker trappen tegen politieke tegenstanders. Maar doet onrecht aan de professoren die gewoon hun werk doen. Die wel uitgaan van objectieve waarneembaarheid van feiten. Die hoog opgeleide medici afleveren, die fysici afleveren. Als je politicologie of sociologie gaat studeren, ja dan weet je wat je kan verwachten. Wat wel een schande is, is dat de bestuurders van veel universiteiten meegaan in het door Peterson beschreven gedrag.

Video Toine Panama Papers

Ratio | 31-12-2019 | 09:00

Als laatste in de serie video's het verhoor van Toine Manders mbt de Panama Papers. De korte versie:

https://www.youtube.com/watch?v=6y_b3dMaMPc

De langere versie en de gehele versie

Ayn Rand, een introductie tot objectivisme (SVP KIJKEN)

Ratio | 29-12-2019 | 09:00

Na twee video's is het tijd om de filosofie van Ayn Rand samen te vatten. Zie het volgende schema waarin bewijsleer, metafysica, ethiek en politiek samen komen in een consistent geheel:

Dit kan je ook zo zien:

Vergeet het postmodernisme. A = A. Er zijn feiten.

De ratio is het leidende motief

Je moet voor jezelf leven, doe je dat niet dan wordt je een slaaf, en wordt je onderworpen. Weiger je voor jezelf te leven dan maak je tyrannie mogelijk.

Er moet ook een scheiding zijn tussen het bedrijfsleven en de staat, net zoals er een scheiding hoort te zijn tussen kerk en staat. De staat mag noch de belangen van de kerk noch de belangen van het bedrijfsleven bevorderen.

Het ideaal is laisse faire kapitalisme met een nachtwakersstaat. Dit ideaal bestond ooit in de Verenigde Staten maar is onder vuur komen te liggen en is afgebroken. De vijand die het afbrak is altruïstische gedachte (afgedwongen liefdadigheid, een man mag niet voor zichzelf leven):

De politieke uitwerking hiervan is collectivisme

De mens wordt een pion van de staat, een pion die geofferd mag worden.

De mens is ofwel zelfstandig, ofwel onderworpen.

Durf je te kiezen voor rationele zelfzuchtigheid of vind je dat je onderworpen hoort te zijn aan de groep, aan het algemeen belang?

Dit alles wordt nog een keer verteld in deze video.

https://www.youtube.com/watch?v=8VSBGu7-1rU

MSM = propaganda. Trouw. Nederlands gezin steunt boerensector met 500 euro per jaar

Ratio | 28-12-2019 | 16:09

Trouw: Protesterende boeren vragen meer waardering en steun van de bevolking. In werkelijkheid betaalt een gemiddeld gezin in 2020 nu al meer dan 500 euro belasting als inkomenssteun voor de agrarische sector. Inwoners van Nederland betalen via de EU rond de 130 euro per persoon aan hun boeren, wat neerkomt op ruim 500 euro voor een gezin met twee kinderen. 

De strekking van het artikel is dat de Nederlandse boeren door de Nederlandse belastingbetaler met 130 euro per persoon per jaar worden gesteund. Waarvan 122 euro via de EU. Dit klopt niet. Het is fake nieuws. Wij betalen dat niet aan onze boeren, wij betalen het bedrag aan de EU boeren. De NL boeren ontvangen hier maar een klein deel van.

Dit krijgen de NL boeren. Bron. In 2017 ontving Nederland 2,42 miljard EUR aan EU-financiering. Daarvan werd 902 miljoen EUR (37 %) besteed aan landbouwbeleid

Deel 900 door 17 en je hebt 53 euro pp. Toelichting: 900 miljoen door NL boeren ontvangen EU subsidie voor landbouwbeleid delen door 17 mln Nederlanders, is 53 euro per Nederlander. De rest van de door de Nederlander betaalde bedragen gaat naar buitenlandse boeren. Die zich vaak aan minder strakke regels hoeven te houden. Nederland is een netto betaler aan de EU. Dus als volgens Trouw de gemiddelde Nederlander 122 euro bijdraagt aan de boerenstand in de EU, dan komt 53 euro daarvan bij de NL boer terecht, en 69 euro bij de buitenlandse boer. Ofwel, per huishouden betalen we 276 euro aan buitenlandse boeren. En 4 maal 53 euro = 212 euro aan onze boeren. De strekking van het artikel dat we via de EU de NL boeren met meer dan 500 euro per jaar per huishouden steunen is vals. Dit is een tendentieus artikel dat onterechte uitspraken doet over de NL boeren en deze in een kwaad daglicht probeert te stellen als zouden ze ontevreden profiteurs zijn.

screenshot artikel trouw, gele markering is nadruk door Ratio

NB: de oplettende lezer ziet dat de EU een inconsistentie presenteert tussen de visualisatie in de infographic en de tekst eronder. Als we de tekst geloven moet landbouw 37,3% zijn en niet 38,09% zoals de visualisatie aangeeft. 902 is 37,3% van 2417.

UPDATE: (bron) Stichting AgriFacts heeft vandaag een verzoek ingediend bij de redactie van dagblad Trouw om de onjuistheid in het artikel ‘Nederlands gezin steunt boerensector met 500 euro per jaar’ te rectificeren. Het artikel verscheen op 28 december 2019. In het artikel becijfert Trouw dat Nederlandse gezinnen 500 euro per jaar betalen aan steun voor boeren. Hoewel het om Europese boeren gaat, wordt het nieuws zodanig verpakt door Trouw dat de lezer de indruk krijg dat het om Nederlandse boeren zou gaan. De lezer wordt op het verkeerde been gezet. U kunt de brief hier downloaden.

Ayn Rand interview deel 2

Ratio | 28-12-2019 | 10:00

Victor Hugo was de grootste literaire ervaring die ik ooit heb gehad. Ik was 13 jaar oud. Ik ben het oneens met zijn filosofie maar bewonder hem als schrijver. De andere invloed komt uiteraard van Aristoteles. Hij is de enige filosoof met wie ik het in principe eens ben.

Romantisch realisme is de grandeur van de mens. Wat de mens kan zijn. Dit is mijn leidraad. Hoe schadelijk is de opponent van het individualisme. De collectieve gedachte.

Mijn eerste roman was "we the living" (de vrijheid gloorde). Mijn tweede was "Anthem" (loflied). Daarna kwam "the Fountainhead" (de eeuwige bron). Naturalistische romans die zoveel mogelijk aansluiten bij de realiteit zijn geen kunst. Ze hebben mogelijk elementen van kunst als stijlelementen, of goede beschrijving van de karakters, maar het is onvolledig. Kunst is geen journalistieke beschrijving. Het is een herschepping van de werkelijkheid volgens de metafysische normen en waarden van de kunstenaar. Het gaat om het vatten van de aard van de werkelijkheid. De kern van het bestaan. Romantische kunst herinnert de mens aan wat hij kan en zou moeten zijn. Het geeft aan de lezer de essentie van het mens zijn aan en laat hem zien dat hij dat kan bereiken. Kunst is echter niet didactisch. Het laat zien wat mogelijk is, en kan een bron van inspiratie zijn.

Ik sta voor volledig ongereguleerd kapitalisme. Geen gemengde economie.

Abstracte kunst is lager dan fotografie. Het is bedrog. Het is niets, het betekent niets en de kunstenaars zeggen dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Het behoort thuis op de vuilnisbelt.

Voor velen is religie een manier om om te gaan met de dood. Maar de dood interesseert me niet omdat ik er dan niet bij ben om te weten wat het is. Het erge van de dood is dat je mensen verliest om wie je geeft. Maar je eigen dood. Als de tijd komt dan komt die. Mijn levensdoelstelling is niet om zorgen te hebben over mijn dood maar om leven te leven. Mijn doelstellingen zijn romantische liefde en het bereiken van doelstellingen, carrière.

https://www.youtube.com/watch?v=PnVyMrmxxFE

Ratio: probeer de romans van Ayn Rand te lezen. Zelf kom ik er niet altijd doorheen. "The Anthem", Loflied, is wellicht het meest toegankelijk. Je kan ook "The romantic manifesto" lezen. Atlas shrugged, vertaald als "Wereldschok" of "Atlas in staking" of "de kracht van Atlantis", is volgens velen haar beste roman. Ik heb dit niet uit kunnen lezen.

Er zijn echter ook boeken die de Q&A sessies na haar lezingen documenteren. Dan heb je directe antwoorden op directe vragen. Deze kan je vinden op internet of bijvoorbeeld in de vorm van "the Ayn Rand lexicon".

Objectivisten, volgers van Ayn Rand, zijn niet altijd libertarisch. Libertariërs hebben wel vaak respect voor Ayn Rand. Zelf heb ik dat ook, alhoewel ik van mening ben dat ze de mens als sociaal dier, onze genetische programmering, onvoldoende erkent. Wil je aan de rationele idealen van Ayn Rand voldoen dan moet je deels tegen je genetische programmering in gaan. Dat geeft spanningen.

Ayn Rand interview deel 1

Ratio | 27-12-2019 | 10:00

De ideale man heeft 3 kenmerken. Hij is rationeel, hij is zelfstandig en heeft een groot gevoel voor eigenwaarde. Een rationele man weet altijd wat hij waarom doet. Hij doet geen dingen alleen omdat hij er zin in heeft. Of vanuit geloof. Een man heeft alleen respect voor iemand anders rechten. Hij is nooit verantwoordelijk voor de keuzes van anderen, net als anderen niet verantwoordelijk zijn voor hem. Je moet nooit voor anderen leven net als je nooit moet vragen of anderen voor jou willen leven. Vrijwillige samenwerking gebaseerd op zelfzuchtigheid is in orde.

Je kan geen rechten claimen. Liefdadigheid zal nooit je doel moeten zijn. Het is niet je plicht. Als je iemand wenst te helpen is dat fatsoenlijk. Als je dat doet omdat je hem respecteert. Omdat het je vriend is, omdat hij een slachtoffer is van onrecht. Maar help mensen niet die het niet waard zijn.

Romantische liefde is de hoogste zelfzuchtige emotie die er is. De spiegel van jouw waarden is je yin-yang soulmate. Je complement. Op lagere niveau's als vriendschap en respect draait het ook om gedeelde waardes.

Geloof is gevaarlijk omdat iemand die een deel van de realiteit wil uitsluiten van reden, niet rationeel is. Iedereen heeft echter het recht om religieus te zijn. Gebrek aan kennis is geen excuus voor geloof. Toen ik ongeveer 13 jaar oud was besloot ik dat ik een atheïst was. Ik haat geloof dat vertelt dat de mens een inferieur wezen is. De mens is het hoogst ontwikkelde wezen. Te geloven dat er een in alle aspecten superieur wezen is, is niets meer dan toegeven aan een minderwaardigheidscomplex.

https://www.youtube.com/watch?v=4k9tD7iHo0c

Nawoord Ratio.

Ayn Rand ziet geen enkele meerwaarde aan afgedwongen liefdadigheid. Een samenleving met een sociaal verzekering stelsel is geen moreel hoogstaande samenleving, neen, het is een samenleving gebaseerd op diefstal. Over liefdadigheid vertelde ze het volgende: "what I 'm fighting is the idea that charity is a moral duty and a primary virtue". Over herverdeling van inkomen: "if a man proposes to redistribute wealth he means explicitely and necessarily that the wealth is his to distribute. If he proposes it in the name of the government then the wealth belongs to the government, if in the name of society then it belongs to the society. No one, to my knowledge, did or could define a difference between that proposal and the basic principle of communism."

Hub Jongen over Atlas Shrugged

Ratio | 26-12-2019 | 09:00

Hub Jongen is volgens velen de stamvader van het libertarisme in Nederland. Hij vertelt hier hoe hij in aanraking is gekomen met het libertarisme, tijdens de première van het eerste deel van de verfilming van Atlas Shrugged.

https://www.youtube.com/watch?v=mm6J4PQFFmA

30 jaar geleden begon iemand boe te roepen.....

Ratio | 21-12-2019 | 01:00

Boekarest, 21 december 1989. Rusland mocht haar glasnost hebben, de Polen solidarnosc, en de muur mocht zijn gevallen. Roemenen zouden stand houden. Om dit duidelijk te maken organiseerde Nicolae Ceaușescu een demonstratie waar het volk haar liefde voor de partij en de heersers zou uitspreken. Op 21 december was het zover. Er waren tachtigduizend Roemenen verzameld op een groot plein van de hoofdstad. De demonstratie werd live door de televisie weergegeven in heel Roemenië. Na 8 minuten week men af van het script en begon iemand boe te roepen......

U hoort eerst nog het klapvee enthousiast klappen, en daarna keert het volk zich in de achtste minuut tegen haar leider. De camera ploeg moest stoppen met filmen maar ze gingen door met filmen, wel met de camera's van de menigte af. De geluidsmensen bleven opnemen, zodat heel Roemenië besefte dat ook in Roemenië het communisme wankelde.

De rest is geschiedenis. De revolutie vond plaats en werd zoals zo vaak gekaapt. Een deel van het lagere kader van de partij wist voor spotprijzen beslag te leggen op grote rijkdommen. En deze ex partij leden behoren thans tot de rijke elite van het land. Op eerste kerstdag werden Ceausescu en zijn vrouw geëxecuteerd.

Een revolutie kan dus beginnen met 1 persoon die boe begint te roepen.......

Besef wel dat revoluties vaak gekaapt worden, zo ook hier........

Wil je de macht grijpen, laat anderen, de ongeorganiseerde dwazen en idealisten, een revolutie beginnen en zorg dat je zelf over de best georganiseerde en gemotiveerde groepering beschikt om de macht daarna over te nemen......

1974: Verwachting Voor de komende honderd jaar: kouder dan normaal. Het klimaat begint tegen te zitten

Ratio | 19-12-2019 | 01:00

Uit de serie global cooling krantenkoppen deze editie van NRC Handelsblad 30 november 1974:

bronvermelding: "Verwachting Voor de komende honderd jaar: kouder dan normaal Het klimaat begint tegen te zitten". "NRC Handelsblad". Rotterdam, 1974/11/30 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 16-11-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032909:mpeg21😜017

link artikel

link pagina

Nawoord Ratio: gelukkig zag men een halve eeuw geleden nog af van klimaatbeleid.

Video's die je raken

Ratio | 15-12-2019 | 12:00

Dit is een aankondiging en een oproep. Ratio en Overnight hebben een lijst van video's opgesteld die hun leven hebben veranderd. De dagen tussen kerst en oud en nieuw zijn dagen waarin men de tijd heeft zijn leven te overzien. Ratio en Overnight draaien niet om de brei heen en geven aan wat hun motieven zijn.

We beginnen op tweede kerstdag met één van de weinige video's die er zijn van de stamvader van het libertarisme in Nederland. Hub Jongen. Daarna volgen enkele video's over Ayn Rand. De grondlegger van het objectivisme. En we sluiten af op oudejaarsavond met een aantal video's over Toine Manders.

We hebben een tweetal video's binnen gekregen via Shutr. En we plannen een suggestie van jhon in, "du bist terrorist". De oproep is deze:

deel de video's die je raken, die je leven veranderd hebben

Stuur deze in naar info@vrijspreker.nl of vermeld deze in de comments hieronder. Wellicht plaatsen we deze video dan tussen oud en nieuw in een periode waar mensen de tijd hebben om naar langere video's te kijken.

Grote zege voor conservatieven in UK

Ratio | 13-12-2019 | 10:21

De kiezer heeft gesproken. Labour verliest 59 zetels en komt uit op 203. De Tories winnen er 45 en staan op 363. Boris Johnson kan de Brexit er door drukken. Er zijn 326 zetels nodig voor een meerderheid in het lagerhuis. Het pond dat de afgelopen week al 10 procent aan waarde won is sinds de exit polls nog 2 procent meer waard geworden. (bron).

De nefaste rol van de MSM

De MSM staan weer eens in hun hemd. Drie jaar lang vertelden ze dat de Britten eigenlijk geen brexit wensten en dat een Brexit desastreus zou uitpakken voor de economie. Zowel de kiezer als de financiële markten hebben gesproken. En lieten zien dat de MSM er totaal naast zitten. De MSM zijn een sturende factor geworden die jarenlang onterechte doemscenario's heeft verspreid. Je kan wellicht zover gaan dat je stelt dat de MSM keer op keer, bij de recente verkiezingen (denk ook aan Trump die zeker zou verliezen van Clinton) nep informatie heeft verspreid. Fake news. Voor echt nieuws moet je alternatieve media raadplegen.

Een nuancering

Door het districten stelsel kunnen relatief kleine electorale verschuivingen grote gevolgen hebben. De conservatieven hebben 43,6 % en de labour 32,2 % van de stemmen gekregen, een duidelijk verschil. De verdeeldheid bij de tegenstanders van Brexit zorgde ervoor dat de liberal democrats 11,5 procent van de stemmen kreeg. Hun stelling "Every vote for the Liberal Democrats is a vote to stop Boris and stop Brexit." is onjuist gebleken. Daarnaast zijn er de Schotse nationalisten (ook pro EU) die 4 procent van de stemmen kregen. Het besluit van Nigel Farage om niet met de conservatieven te concurreren getuigt van grote wijsheid. Nigel Farage is de lachende derde die door juist terug te treden de Brexit heeft gered.

Next nexit?

De eenheidsmunt euro betekent dat de ECB moet kiezen welk deel van Europa gesteund wordt. De lage rente / negatieve rente politiek zorgt ervoor dat met name zuid Europese landen gesteund worden. Hun veel te hoge overheidsschuld wordt betaalbaar gemaakt door deze lage rente. Dit betekent echter voor Nederland dat het pensioenstelsel onbetaalbaar wordt net als het onroerend goed. Dat de NL overheid vervolgens wel migratie toestaat, maar niet dat er voldoende huizen gebouwd worden helpt overigens ook niet mee. De kern van deze 2 grote problemen, woningmarkt en pensioenzekerheid, ligt echter in Frankfurt, waar de ECB beleid voert dat zorgt dat het in NL begint te piepen en te kraken. Helaas relateert men de afnemende pensioenzekerheid en stijgende huizenprijs onvoldoende aan de EU. Een nexit zou hier een zegen zijn.

Hoe om te gaan met de Schotten?

Een vraag is hoe men om gaat met de wensen van de Schotten. Wel Britse autonomie erkennen en uit de EU treden. Maar de wensen van de Schotten naar meer autonomie negeren? Dit kan nog gezellig worden.

Nigel Farage, bedankt

Onderstaand tenenkrommend interview geeft nogmaals aan hoe de MSM omgaan met brexit, en de man die dit mogelijk heeft gemaakt. Hoe je ook over hem denkt, hij heeft de toekomst Groot Brittannië en Europa blijvend veranderd. Hij behoort daarmee tot de grootste politici van het naoorlogse tijdperk. Juist door zich terug te trekken heeft hij zijn grootste winst behaald.

https://www.youtube.com/watch?v=cgpinqqRLA4

Patrick Moore over Greenpeace

Ratio | 13-12-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=BpBnJq19R60

Lincoln spreekt

Ratio | 12-12-2019 | 01:00

update: we gebruiken dit artikel om functionaliteiten van onze site te testen. We testen de mogelijkheden geluidsfragmenten te plaatsen. Hieronder Lincoln's Gettysburg address:

[audio mp3="https://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2019/12/notedspeecheslincoln_05_lincoln_128kb-Copy.mp3"][/audio]

En hier een stukje muziek:

[audio mp3="https://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2019/12/vivaldi-deel-4-seasons-Copy.mp3"][/audio]

En hier vrijheid radio:

[audio mp3="https://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2019/12/47-mono-Copy.mp3"][/audio]

Lachgasverbod, cadeau van de regering aan crimineel Nederland

Ratio | 10-12-2019 | 09:14

De Nederlandse regering verbiedt het razend populaire lachgas, omdat onderzoekers concluderen dat het gevaarlijker is dan gedacht. Het wordt vaak gebruikt in het uitgaansleven, omdat het een kortdurende roes van ongeveer een minuut veroorzaakt. Maar bij zware gebruikers kan het tot verlammingen leiden, in sommige gevallen zelfs blijvend. Het bezit, de handel en de productie worden daarom strafbaar. De wet maakt wel een uitzondering voor “eigenlijk gebruik”, zoals bij verdoving bij de tandarts en in slagroomspuiten. (bron HLN)

Een paar weken geleden brachten de politiebonden deze boodschap naar buiten: “Om uitputting van agenten te voorkomen, moeten de minister, politietop, burgemeesters en Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie”. In die week vonden enkele invallen in woonwagenkampen plaats waar honderden politiemedewerkers aan hebben meegewerkt. Lees ook dit artikel. Waarin geconstateerd wordt dat er wel honderden politie medewerkers vrij gemaakt worden voor de strijd tegen drugs. Waardoor er niet langer voldoende capaciteit overblijft om verkrachtingen te onderzoeken. En vervolging dus maar vervangen wordt door een "foei" gesprek.

Een week geleden gaven het Openbaar Ministerie, politie, FIU en FIOD aan dat de zwaarste vorm van criminaliteit het witwassen is en dat door de bovenwereld die het faciliteert. Een duidelijke prioriteitstelling waar verkrachte vrouwen en in elkaar geslagen burgers niet veel aan hebben. (artikel vrijspreker)

Gisteren heeft de regering gesproken. Men wil de lijst van verboden middelen uitbreiden met lachgas. Dit heeft onder meer als gevolg:

  1. distributie vindt plaats in het verborgene
  2. gebruikers gaan meer betalen
  3. kwaliteit gaat door beperking aantal aanbieders omlaag
  4. gevaar op gezondheidsschade neemt toe door mindere kwaliteit en toename thuisgebruik
  5. criminelen gaan veel geld verdienen
  6. als politie gaat handhaven gaat dit nog verder ten koste van nuttige politie en recherche taken zoals opsporing en vervolging van verkrachters en groepen jongeren die straatgeweld plegen

Veel gekker moet het toch niet worden.